REGULAMIN SKLEPU DLA KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Sklep www.sklep-violex.pl , zwany dalej „Sklepem”, prowadzony jest przez:  F.H.U.P. VIOLEX Violetta Szwałek  z siedzibą w Strzelcach Wielkich 16, zwaną dalej Sprzedającym.

§ 1
DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie niżej wymienione sformułowania będą miały następujące znaczenie:

Sklep – sklep działający pod adresem www.sklep-violex.pl  sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu, oferujący tkaniny i dodatki krawieckie. W ofercie sklepu znajdują się artykuły takie jak: tkaniny, nici, dodatki krawieckie, suwaki, igły oraz pozostałe produkty wyszczególnione w ofercie sklepu www.sklep-violex.pl

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem firmy spedycyjnej, na adres wskazany przez Klienta;

Klient – Użytkownik dokonujący zakupów w Sklepie i posiadający Konto Klienta. Klientem może być zarówno Przedsiębiorca, jak i Konsument. W niniejszym „Regulaminie Sklepu dla Klientów będących Konsumentami” definicja Klient jest zastrzeżona dla Klientów będących Konsumentami.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność do czynności prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta co do funkcjonalności Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające główne cechy świadczenia, tj. rodzaj i liczbę towarów oraz inne dane wynikające z formularza, w tym cenę netto i brutto;

Umowa sprzedaży – umowa na mocy której Sprzedający przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności towarów na Klienta, a Klient płaci lub zobowiązuje się do zapłaty ceny;

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży;

Koszt przygotowania i wysyłki zamówienia – koszty brutto (w tym VAT) związane ze skompletowaniem i spakowaniem zamówionych towarów, koszty brutto (w tym VAT) naliczane przez firmę spedycyjną, w szczególności: koszt pobrania, cena za doręczenie paczki.

Paczka – zamówiony przez Klienta towar lub jego część, opakowany w sposób wymagany przez firmę spedycyjną.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy www.sklep-violex.pl, zwany dalej „Sklepem”, prowadzony jest przez F.H.U.P. Violetta Szwałek z siedzibą
  w Strzelcach Wielkich nr 16, 63-820 Piaski, NIP 696 116 23 79,
  e-mail:violex.hurtownia@gmail.com, zwaną dalej „Sprzedającym” o numerze konta: 

  Bank BGŻ 80 2030 0045 1110 0000 0171 4110.

 1. Kontakt ze sklepem możliwy jest przez adres e-mail oraz nr tel. 693-412-734.
 2. Przedstawione w Sklepie zdjęcia i opisy towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem
  do składania ofert.
 3. Przedstawione w Sklepie zdjęcia towarów mogą nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego.

§ 3
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie ze strony www.sklep-violex.pl
 2. Informacje o produktach, prezentowane w Sklepie www.sklep-violex.pl  nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 3. Złożenie zamówienia jest możliwe jedynie przez użytkowników posiadających Konto Klienta.
 4. Złożenie zamówienia następuje poprzez aktywowanie przycisku „wyślij zamówienie do przygotowania”
 5. Realizacja zamówienia odbywa się w trybie realizacji dokładnej, co oznacza, iż Sprzedający przygotuje ten towar, który jest w danym momencie dostępny w magazynie Sklepu. Klient zostanie poinformowany o tym, jakie ilości towaru zostały przygotowane i będzie mógł zdecydować o akceptacji lub rezygnacji z zamówienia. Zanim nastąpi wysyłka konieczne jest potwierdzenie zamówienia przez Klienta.
 6. Sklep przystąpi do realizacji zamówień złożonych: w dni robocze,  soboty, niedziele lub święta, następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.
 7. Klient może anulować tylko zamówienia o statusie „czeka na realizację”. Zamówień posiadających inny status oraz zamówień potwierdzonych przez Klienta nie można anulować.
 8. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dzień roboczy, zaś wysyłka Towaru jest na adres na terytorium RP, czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze, z zastrzeżeniem §2 pkt. 5 zd. 2 niniejszego Regulaminu. W przypadku zamówień złożonych w soboty, niedziele i święta czas realizacji zamówienia wynosi, z zastrzeżeniem §2 pkt. 5 zd. 2 niniejszego Regulaminu, 2 dni robocze liczone od pierwszego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.
 9. Czas realizacji zamówienia z adresem dostawy poza terytorium RP zależy od indywidualnego zamówienia, Klient jest informowany o orientacyjnym czasie kompletacji i realizacji zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem.
 10. W przypadkach konieczności skonsultowania zamówienia z Klientem lub oczekiwania na wpływ środków wpłaconych przez Klienta przelewem lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia może się odpowiednio wydłużyć.
 11. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy towaru do Klienta, który w przypadku dostaw na terytorium RP wynosi zwykle jeden dzień roboczy, zaś w przypadku dostaw na adres poza terytorium RP zwykle pięć dni roboczych.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo nie realizowania zamówień, które budzą uzasadnioną wątpliwość, co do prawdziwości zawartych w nich danych (np. imię: „abcd”; nazwisko: „xyz” itp.). Klient powiadamiany jest o odmowie realizacji zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 4
PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Towarów prezentowane w Sklepie są cenami brutto – zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny są wyświetlane w walucie wybranej przez Klienta.
 2. Możliwe są następujące formy płatności ceny i kosztów przygotowania i wysyłki zamówienia:
  – za pobraniem,
  – przelewem bankowym,
  Bank BGŻ 80 2030 0045 1110 0000 0171 4110

Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności, a mianowicie wyłączenie opcji płatności za pobraniem przez wyłączenie tej opcji na formularzu zamówienia. Przy zamówieniach z adresem dostawy poza terytorium RP płatność za pobraniem nie jest możliwa. W przypadku wyboru formy zapłaty za Towar przelewem bankowym lub kartą płatniczą, Klient jest informowany o wiążącym go terminie zapłaty za Towar. Towar wysyłany jest po wpływie całej należności na rachunek bankowy Sprzedającego.

§ 5
DOSTAWA TOWARU

 1. Sklep realizuje dostawy towaru do Klienta za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Niezależnie od ceny, Klient ponosi również koszty przygotowania i wysyłki zamówienia. Ze względu na rodzaj asortymentu oferowanego w Sklepie, w szczególności ze względu na to, że koszt wysyłki zależy od gabarytów, wagi i ilości paczek, a te dane nie są znane przed skompletowaniem zamówienia lub jego części, Sklep zastrzega sobie prawo do podania ostatecznego kosztu przygotowania i wysyłki zamówienia przed jego wysłaniem do Klienta. W trybie realizacji dokładnej koszty te będą wymagały akceptacji Klienta. W razie braku akceptacji kosztów przygotowania i wysyłki Klient może zrezygnować z zatwierdzenia zamówienia.
 2. Firma kurierska może dostarczyć jednego dnia do jednego Klienta towary, których wartość całkowita brutto (cena towarów brutto powiększona o koszty przygotowania i wysyłki brutto) nie przekracza 3 000 PLN. W przypadku, gdy wartość całkowita brutto towarów zamówionych przez Klienta przekracza w/w kwotę, Sklep dokona stosownego podziału zamówienia na większą ilość zamówień, o wartościach spełniających wymogi firmy kurierskiej (wartość każdego nie większa niż 3 000 PLN). Wysyłka towarów z zamówień powstałych w wyniku podziału będzie rozłożona na kolejne dni robocze. Dodatkowe koszty wynikające z podziału zamówienia (dodatkowy koszt wysyłki lub pobrania) z powodu wartości całkowitej brutto przekraczającej 3 000 PLN, który pozna i zaakceptuje Klient pokrywa Klient.
 3. Maksymalna waga paczki to 31kg. Jeżeli towar przekracza wagę 31 kg istnieje możliwość rozłożenia towaru na dwie paczki, nieprzekraczające wagi 31 kg. Istnieje również możliwość doręczenia towaru na palecie.

§ 6
ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROTY

 1. Zwrotu towaru można dokonać przez 14 dni roboczych po otrzymaniu towaru.
 2. Razem z odsyłanym towarem należy wysłać wypełniony niniejszy formularz oraz otrzymany rachunek.
 3. Paczkę zwrotną należy starannie zapakować.
 4. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.
 5. Koszty przesyłek w przypadku zwrotu towaru wynikającego z błędnej realizacji zamówienia przez Violex pokrywa Sprzedawca.
 6. Formularz zwrotu można pobrać pod linkiem: FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

REKLAMACJE

 1. W wypadku stwierdzenia wad towaru Klient ma prawo skierować reklamację danego towaru do Sklepu. W takim wypadku Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany towar do siedziby firmy F.H.U.P. VIOLEX Violetta Szwałek, Strzelce Wielkie 16, 63-820 Piaski, z dopiskiem „Reklamacja towaru” oraz dołączyć formularz reklamacyjny określający wady towaru i żądania reklamującego, który można pobrać pod linkiem: DRUK REKLAMACJI 

  Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia reklamowanego towaru wysłanego przez Klienta za pobraniem.

 1. Sklep rozpatrzy reklamację Klienta w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego towaru i pisma, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego działu Regulaminu i o swoim stanowisku powiadomi Klienta.
 2. Klient ma prawo sprawdzenia zawartości paczki (stanu towaru, jego ilości) po uprzednim uregulowaniu należności (cena plus koszty przygotowania i wysyłki zamówienia). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki w czasie transportu lub w przypadku niezgodności ilości dostarczonych paczek z ilością paczek wskazaną w liście przewozowym, Klient ma obowiązek fakt ten zgłosić kurierowi i spowodować spisanie protokołu szkodowego. Protokół szkodowy winien być podpisany przez Klienta i Kuriera. Egzemplarze protokołu szkodowego otrzymują Kurier i Klient. Przedstawienie przez Klienta Sprzedającemu kopii protokołu szkodowego jest warunkiem rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia towarów powstałych podczas transportu i/lub z tytułu zagubienia paczki / paczek.
 3. Koszty nieuwzględnionej reklamacji ponosi Klient.

 

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rejestracja konta Klienta jest równoznaczna z wyrażeniem przez Klienta zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia Sprzedającemu należytego wykonania umowy, w celach marketingowych oraz w celu dochodzenia przez Sprzedającego ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie. Rejestracja konta Klienta jest równoznaczna z akceptacją wszystkich punktów Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wiążą strony począwszy od zamówienia złożonego po dacie zmiany. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących przed jego zmianą. Informacje o zmianach regulaminu będą zamieszczane na stronie „Aktualności”.

Ostatnia aktualizacja: 04.07.2017r.

 

X